Howto Change CPU Frequency Scaling in Ubuntu

The CPU Frequency Scaling Monitor provides a convenient way to monitor the CPU Frequency Scaling for each CPU.