How to tweak Nautilus to display size of files under their name

This tutorial will explain howto tweak Nautilus to display size of files under their name Method 1